Salut Laboral

La Unitat de Salut Laboral (USL) desenvolupa les activitats de vigilància de la salut dels treballadors/es en relació als riscos inherents al lloc de treball.

La vigilància de la salut està garantida per la Universitat. És voluntària, gratuïta i confidencial.

 A qui s’adreça?

 A tot el personal amb una relació contractual amb la UAB (Personal d’Administració i Serveis, Personal Docent i Investigador i Personal Investigador en Formació). També, parcialment, al personal jubilat.

Què oferim als treballadors/es?

  • Reconeixement de salut inicial després de la incorporació al treball i amb caràcter periòdic. També després de l’assignació de tasques específiques amb nous riscos per a la salut així com després d’una absència prolongada per motius de salut.
  • Anàlisi de sang i d’orina, en alternança periòdica amb el reconeixement de salut.
  • Visites mèdiques específiques en relació a la valoració d’especial sensibilitat de salut i la determinació de l’aptitud pel desenvolupament del treball que pot incloure restriccions o recomanacions.
  • Avaluació de riscos específics per a la protecció de la salut en treballadores embarassades o en període de lactància i a personal especialment sensible a determinats riscos en el treball.
  • Visites voluntàries als treballadors/es que han estat de baixa laboral per un període de més de 90 dies amb l’objectiu de valorar si cal adaptar el del seu lloc de treball en la incorporació.
  • Visitar el lloc de treball en cas d’avaluació de riscos específics relacionats amb la situació de salut.
  • Prevenció i promoció de la salut. Vacunacions.
  • Derivació a la Mútua d’Accidents i Malalties Professionals dels treballadors/es amb alteracions de salut relacionades amb el treball o amb sospita de malaltia professional.
  • Informació sanitària general i específica als treballadors, segons els riscos laborals.
  • Gestió de la formació en primers auxilis i en l’ús dels desfibril·ladors externs automàtics als treballadors/es.

Els reconeixements són específics i proporcionals als riscos. Consten d’història clínica i laboral, exploració mèdica amb l’aplicació del/s protocols sanitaris específics, anàlisi de sang i d’orina estàndard i proves complementàries. El contingut dels reconeixements pot aplicar-se total o parcialment segons els riscos, la periodicitat establerta i l’estat de salut del treballador/a.

Com contactar amb nosaltres?

A través del telèfon 93 581 1800 / 1311 / 4272 o mitjançant el correu servei.salut@uab.cat

Com sol·licitar un reconeixement laboral ?
Omplint la butlleta annexa