F. de transport

 

Les farmacioles de transport consisteixen en una petita maleta amb material i medicaments d’utilitat per a les sortides acadèmiques o de pràctiques fora del campus, en un entorn geogràfic  rural.

En aquest cas, el responsable de la farmaciola és la persona responsable de la sortida.

Per a facilitar-vos una correcta actuació, seguiu les indicacions d’ús que es troben dins de cadascuna de les  farmacioles de transport. S’inclou també un llistat de telèfons d’urgències sanitàries.

La farmaciola de transport conté:   

InsectDHU spray® Per picades d'insectes i plantes urticants
Sèrum Fisiològic Per rentat ocular (en cas de cos estrany)
Diclofenac pomada Antiinflamatori tòpic (en cas de contusions)
Povidona iodada Per desinfecció de ferides
Aigua oxigenada Per desinfecció de ferides (en cas d'al.lèrgia al iode)
Tira adhesiva Per tancar ferides petites
Esparadrap de paper Per fixar apòsits
Termòmetre  Per mesurar la temperatura corporal
Tiretes Per tapar i protegir ferides
Guants d'un sol ús Per protegir-nos
Benes i gases estèrils Per tapar i protegir les ferides