Missió


Oferir un servei integral de salut a la comunitat universitària de qualitat i amb eficiència i fomentar i impulsar activitats d’informació i d'educació sanitària.

OBJECTIUS DEL SERVEI

 1. Identificar els problemes de salut de la comunitat universitària.
 2. Promocionar la salut i prevenir malalties.
 3. Dissenyar intervencions i accions encaminades a la disminució del risc sobre hàbits i estils de vida.
 4. Identificar i diagnosticar els motius de consulta dels usuaris.
 5. Derivar, si escau, l’usuari als serveis de salut de la xarxa hospitalària quan el motiu de la consulta ho requereixi.
 6. Estimular accions informatives i formatives que contribueixin a la millora de la competència tècnica i relacional dels professionals del servei.
 7. Garantir un equip humà suficient en nombre i adequat en qualificació per tal d’assolir la realització de les tasques encomanades de la manera més correcta i eficient possible.
 8. Analitzar els resultats de les actuacions en termes de salut.
 9. Avaluar la qualitat i eficiència dels serveis i de les tecnologies utilitzades.
 10. Impulsar la recerca sobre les necessitats de salut i de qualitat de vida.
 11. Totes aquelles que, en el marc del seu àmbit d’activitats, ajudin a assolir les finalitats que la UAB fixa en l’article 6 dels seus estatuts.